Header Logo

Mapping forests in monsoon Asia with ALOS PALSAR 50-m mosaic images and MODIS imagery in 2010.

Qin Y, Xiao X, Dong J, Zhang G, Roy PS, Joshi PK, Gilani H, Murthy MS, Jin C, Wang J, Zhang Y, Chen B, Menarguez MA, Biradar CM, Bajgain R, Li X, Dai S, Hou Y, Xin F, Moore B. Mapping forests in monsoon Asia with ALOS PALSAR 50-m mosaic images and MODIS imagery in 2010. Sci Rep. 2016 Feb 11; 6:20880.

View in: PubMed