Header Logo

Recruitment of cdc2 kinase by DNA topoisomerase II is coupled to chromatin remodeling.

Escargueil AE, Plisov SY, Skladanowski A, Borgne A, Meijer L, Gorbsky GJ, Larsen AK. Recruitment of cdc2 kinase by DNA topoisomerase II is coupled to chromatin remodeling. FASEB J. 2001 Oct; 15(12):2288-90.

View in: PubMed