Header Logo

Mutational analysis of the active site of RNase of Bacillus intermedius (BINASE).

Yakovlev GI, Moiseyev GP, Struminskaya NK, Borzykh OA, Kipenskaya LV, Znamenskaya LV, Leschinskaya IB, Chernokalskaya EB, Hartley RW. Mutational analysis of the active site of RNase of Bacillus intermedius (BINASE). FEBS Lett. 1994 Nov 14; 354(3):305-6.

View in: PubMed